Medezeggenschaps-, Ouder- en Leerlingenraad

Medezeggenschapsraads

(G)MR De wet en herziening op Medezeggenschap op scholen is sinds 1 januari 2007 van kracht en bekrachtigd door de GMR. Een wet die veel regelt, maar ook veel vrijheid geeft. Iedere school kan medezeggenschap voortaan ‘op maat’ regelen. Ouders, leerlingen en personeel kunnen zo voor een gezond onderwijsklimaat zorgen.

De medezeggenschapsraad is de vertegenwoordiging van het personeel en van ouders. In de Gemeenschap-pelijke MR zit een vertegenwoordiger per mijnplein school. Voor sommige bestuursbesluiten en beleidszaken is advies of instemming van de MR nodig. De vergaderingen zijn openbaar. De MR vertegenwoordiging bestaat uit 2 leden die rechtstreeks en door de ouders gekozen worden en 2 leden vanuit het personeel. Door deze samenstelling worden zowel de belangen van ouders als van leerkrachten behartigd.

Ouderraad

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Ouders zijn automatisch lid als één of meerdere kinderen van hen de school bezoeken. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen met het oog op de medeverantwoordelijkheid van dat deel van de opvoeding dat op school gegeven wordt. In de praktijk betekent dit, dat de ouderraad jaarlijks een aantal activiteiten ondersteunt welke buiten de gebruikelijke lessen plaatsvinden. Dit kunnen activiteiten zijn voor de gehele school of voor een groep in het bijzonder. Activiteiten die mede door de ouderraad verzorgd worden zijn: Sinterklaas, kerstvieringen, Palm-pasenviering, sport- en speldagen, jubilea, overige acties.

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft een adviserende taak. Dit betekent dat de kinderen van de leerlingenraad meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen op onze school. De leerlingenraad heeft als doel de betrokkenheid van de leerlingen op wat er in de school gebeurt te vergroten. Dit zal ertoe bijdragen dat onze school nog leuker en aantrekkelijker wordt.

Waarom een leerlingenraad

  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap.
Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.